Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2019

(Cập nhật ngày:13/04/2017)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 05/TB-ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2019

_____________

- Căn cứ kế hoạch số 11/KH-ĐTN-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2019, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 - 2017, những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, sinh viên Trường.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 - 2017; chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019 đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Ủy Trường, những định hướng, chỉ đạo của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, có sức lan tỏa trong xã hội trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp cho nội dung văn kiện đại hội.

- Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2019 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chức danh, có số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp Quy chế Cán bộ Đoàn và các quy định khác của Thành Đoàn.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thời gian:

- Thảo luận các nội dung văn kiện tại cơ sở: từ ngày 03/5 – 15/7/2017

- Đại hội chính thức: dự kiến chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 9/2017 (Tổ chức trong 01 ngày).

2. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 30 đại biểu gồm:

- Lãnh đạo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường, Công Đoàn Trường, Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên trường, các khoa, phòng ban của Trường.

- Ban Thường vụ Đoàn Trường các thời kỳ.

- Ban Thường vụ Đoàn Trường các đơn vị bạn.

2. Đại biểu chính thức: 120 đại biểu, bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu chọn và đại biểu chỉ định (có kế hoạch và công văn phân bổ cụ thể riêng).

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ 2017 – 2019.

2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 – 2017.

3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ 2017-2019.

4. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2019.

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

Ban Chấp hành Đoàn Trường phân công tập thể Ban Thường vụ Đoàn Trường Chánh Văn phòng Đoàn Trường tham gia Ban tổ chức Đại hội:

- Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Hải Dương, Bí thư Đoàn trường.

- Phó ban: Đ/c Nguyễn Chí Trung, Phó Bí thư Đoàn trường.

- Thành viên:

+ Đ/c Lưu Thiện Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Học tập và NCKH Đoàn trường.

+ Đ/c Hứa Tấn Thành, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Thanh niên Đoàn trường.

+ Đ/c Trương Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường.

+ Đ/c Trương Văn Ý, Ủy viên Thường vụ, Phó ban Tổ chức Đoàn trường.

+ Đ/c Lê Tuấn Vũ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Phong trào, phụ trách Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành.

+ Đ/c Đào Duy Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành.

+ Đ/c Trần Thanh Tam, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Đoàn trường.

+ Đ/c Ông Hoàng Ý, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

+ Đ/c Lê Thị Thùy Linh, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.

- Xin ý kiến Đảng ủy Trường và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội từ khi ban hành kế hoạch này đến thời điểm tổ chức đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: gồm 4 tiểu ban

a) Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Nguyễn Hải Dương, Bí thư Đoàn Trường.

- Phó trưởng tiểu ban: Đ/c Nguyễn Chí Trung, Phó Bí thư Đoàn trường.

- Thành viên:    

+ Đ/c Lưu Thiện Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Học tập và NCKH Đoàn trường.

+ Đ/c Trương Văn Ý, Ủy viên Thường vụ, Phó ban Tổ chức Đoàn trường.

+ Đ/c Lê Tuấn Vũ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Phong trào, phụ trách Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường khóa X (2014-2017).

- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XI (2017 -2019), tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.

- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu…).

b) Tiểu ban Nội dung: gồm các đồng chí có tên sau

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Nguyễn Hải Dương, Bí thư Đoàn trường.

- Phó trưởng tiểu ban: Đ/c Lưu Thiện Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Học tập và NCKH Đoàn trường.

- Thành viên:

+ Đ/c Trương Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường.

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Đoàn Trường.

+ Đ/c Trần Thanh Tam, Ủy viên BCH, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

+ Đ/c Ông Hoàng Ý, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

Nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm:

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ X nhiệm kỳ 2014 - 2017.

- Dự thảo chủ đề Đại hội, xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào niên Trường nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ Đại hội.

 - Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, lấy ý kiến góp ý từ cơ sở, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các cấp ủy… cho nội dung văn kiện Đại hội.

 - Tổ chức khảo sát tình hình thanh niên xây dựng chuyên đề phục vụ Đại hội.

 - Tham mưu nội dung Chương trình lãnh đạo Trường gặp gỡ đối thoại với đại biểu Đại hội.

 c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Nguyễn Chí Trung, Phó Bí thư Đoàn Trường.

- Phó trưởng tiểu ban:

+ Đ/c Hứa Tấn Thành, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Thanh niên Đoàn trường.

+ Đ/c Lê Tuấn Vũ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Phong trào, phụ trách Ban Tuyên giáo Đoàn trường

- Thành viên:

+ Đ/c Đào Duy Cảnh, Ủy viên BCH Đoàn trường.

+ Đ/c Ông Hoàng Ý, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

+ Đ/c Lê Thị Thùy Linh, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, sinh viên; tổ chức thi thiết kế biểu trưng – biểu tượng, bài hát, khẩu hiệu hành động… của Đại hội Đoàn Trường.

- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội Đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2019.

 d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:

- Trưởng tiểu ban: Đ/c Trương Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường.

- Phó trưởng tiểu ban: Đ/c Lê Tuấn Vũ, Ủy viên BTV Đoàn trường.

- Thành viên:

+ Đ/c Trần Thanh Tam, Ủy viên BCH, Phó Chánh văn phòng.

+ Đ/c Ông Hoàng Ý, Phó Chánh văn phòng.

+ Đ/c Lê Thị Thùy Linh, Phó Chánh văn phòng.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung, Cán sự Văn phòng Đoàn trường.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội.

- Tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.

- Tham mưu áo đồng phục đại hội, tặng phẩm…

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 04/2017: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Chấp hành Đoàn trường; xin ý kiến Đảng ủy; báo cáo Thành Đoàn và triển khai kế hoạch đến các cơ sở, các bộ phận liên quan. Triển khai thực hiện các chuyên đề phục vụ Đại hội.

- Tháng 05/2017: Tiến hành lấy ý kiến thăm dò nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường; Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội.

- Tháng 05, 06, 07/2017: Tổ chức triển khai góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn Trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2019. Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội. Hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội.

- Tháng 08/2017:  Hội nghị thông tin Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2019.

- Tháng 09/2017: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các tiểu ban Đại hội các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt kế hoạch đại hội Đoàn trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2019, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

 Nơi nhận:                                                                   

- Thành Đoàn TP HCM;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Các đ/c UV.BCH Đoàn trường;

- Hội Sinh viên Trường;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VPĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Hải Dương

 

Quay lại

Các tin đã đưa