Kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên năm học 2015-2016

(Cập nhật ngày:19/08/2015)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
______________

Số: 578/KH-ĐHGTVT-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
       TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2015-2016

____________________

1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ

STT

Nội dung

Công việc cụ thể

Thời gian thực hiện

A. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1.

 

Thông báo đăng ký đề tài

Phòng KHCN-NC&PT đăng tải trên website và gửi thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên đến các Khoa/Viện. Các Khoa/Viện triển khai thông báo đăng ký  đề tài đến toàn thể sinh viên và giảng viên của đơn vị.

19/8/2015

2.

 

Đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa/Viện

Sinh viên đăng ký tham gia đề tài NCKH theo mẫu nộp cho Khoa/Viện. (Mẫu 01-SV).

Khoa/Viện tập hợp các đăng ký đề tài NCKH, phân loại và xét chọn cấp Khoa/Viện.

Từ 06/9/-18/9/2015

Khoa/Viện tổng hợp danh mục các đề tài đã được Khoa/Viện  xét  chọn  gửi  về  cho  Phòng KHCN-NC&PT (Mẫu 02-SV)

Từ 21/9/-25/9/2015

3.

Phê duyệt danh mục đề tài NCKH của người học

Phòng KHCN-NC&PT tổng hợp đăng ký đề tài NCKH của người học các Khoa/Viện trình Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài NCKH của người học (Mẫu 03-SV)

Từ 28/9/-02/10/2015

4.

Xét duyệt đề cương cấp Khoa/Viện

Người học phát triển đề cương nghiên cứu đề tài NCKH theo mẫu (Mẫu 04-SV), dự toán kinh phí đề tài (Mẫu 05-SV) và nộp về Khoa/Viện.

Từ 05/10/-09/10/2015

Khoa/Viện tổ chức Hội đồng chấm đề cương, tiến hành đánh giá và chấm đề cương (người học không trình bày  trước  hội  đồng). Tổng hợp kết quả theo lĩnh vực và gửi về phòng KHCN-NC&PT (Mẫu 06-SV)

Từ 12/10/-16/10/2015

B. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1.

Thực hiện đề tài

- Chủ nhiệm, các thành viên và người hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài theo quyết định phê duyệt danh mục của Trường và đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng Khoa/Viện học và đào tạo của Khoa/Viện/Viện chấp thuận.

- Lãnh  đạo  Khoa/Viện  có  trách  nhiệm  đôn  đốc người hướng dẫn và người học chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng tiến độ.

Từ 19/10/2015-31/3/2016

2.

Kiểm tra, báo cáo tình  hình  thực hiện đề tài

- Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Khoa/Viện, có xác nhận của người hướng dẫn (Mẫu 07-SV).

- Khoa/Viện tập hợp và chuyển lại cho Phòng KHCN-NC&PT (Mẫu 08-SV).

- Phòng KHCN-NC&PT tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cho BGH, đồng thời đề xuất giải quyết những phát sinh (nếu có).

Từ 18/01/2016-22/01/2016

C. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI ĐỀ TÀI

 1.  

Tiếp nhận đề tài và đánh giá đề tài NCKH cấp Khoa/Viện

Người học nộp 05 cuốn đề tài và 01 đĩa CD (Cách trình bày theo phụ lục I và các mẫu 09-SV, 10-SV, 11-SV, 12-SV, 19-SV, 20-SV) cho Khoa/Viện.

Trước ngày 01/4/2016

Khoa/Viện tiếp nhận, tổng hợp và  thành lập Hội đồng đánh giá đề tài NCKH của người học (Mẫu 13-SV, 14-SV, 15-SV, 16-SV, 17-SV, 18-SV)

Từ 04/4/2016-15/4/2016

Khoa/Viện tập hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH sinh viên (Mẫu 17-SV), lập danh sách tham dự NCKH sinh viên cấp trường (Mẫu 18-SV) gửi về phòng KHCN – NC&PT.

Từ 18/4/2016-22/4/2016

 1.  

Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài NCKH cấp Trường

Phòng KHCN-NC&PT tiếp nhận đề tài từ Khoa/Viện tổng hợp trình BGH để thành lập Hội đồng chấm đề tài cấp Trường theo từng lĩnh vực (Mẫu 21-SV).

Từ 25/4/2016-29/4/2016

2.

Đánh giá đề tài NCKHSV cấp Trường

Phòng KHCN-NC&PT gửi đề tài đến các thành viên Hội đồng.

Hội đồng tổ chức chấm phản biện (Mẫu 14-SV)

Hội đồng đánh giá và chấm đề tài của sinh viên (Người học báo cáo  trước Hội đồng). theo Mẫu 22-SV, 23-SV.

Từ 02/5/2016-13/5/2016

3.

Xét giải và công bố kết quả

Phòng KHCN-NC&PT tập hợp kết quả chấm đề tài của các Hội đồng, thành lập Hội đồng xét giải trình BGH ra quyết định.

Hội đồng xét giải quyết định xếp hạng giải thưởng;

Đề nghị khen thưởng người học, đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH (Mẫu 24-SV, 25-SV).

Hội đồng xét giải lựa chọn đề tài NCKH sinh viên gửi dự thi cấp Bộ, cấp Thành phố

Từ 16/5/2016-27/5/2016

D. XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI DỰ THI CÁC CẤP

 

4.

 

Đề tài dự thi cấp Bộ

Phòng KHCN-NC&PT thông báo danh sách các đề tài NCKH sinh viên được chọn gửi dự thi cấp Bộ cùng các yêu cầu về việc chỉnh sửa đề tài đến các Khoa/Viện.

Từ 30/5/2016 -

03/6/2016

Lãnh đạo Khoa/Viện, người hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ sinh viên chỉnh sửa đề tài.

Từ 06/6/2016 -

17/6/2016

Sinh viên nộp đề tài dự thi cấp Bộ cho Khoa/Viện.

Trước 20/6/2016

Phòng KHCN-NC&PT tiếp nhận đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Bộ từ Khoa/Viện và chuẩn bị hồ sơ gửi đề tài đi dự thi

Từ 20/6/2016 -

24/6/2016

 

5.

 

Đề tài dự thi cấp Thành phố

Phòng KHCN-NC&PT thông báo danh sách các đề tài  được  chọn  gửi  dự  thi  cấp  Thành  phố cùng các yêu cầu về việc chỉnh sửa đề tài đến các Khoa/Viện.

Từ 30/5/2016 -

03/6/2016

Lãnh đạo Khoa/Viện, người hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ sinh viên chỉnh sửa đề tài.

Từ 06/6/2016 -

16/9/2016

Sinh viên nộp đề tài dự thi cấp Thành phố cho Khoa/Viện.

Trước 19/9/2016

Phòng KHCN-NC&PT tiếp nhận đề tài dự thi cấp Thành phố từ Khoa/Viện, chuẩn bị hồ sơ gửi đề tài dự thi.

Từ 19/9/2016 -

22/9/2016

 

2. DANH MỤC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Người học có thể chọn nộp đề tài NCKH vào các lĩnh vực nghiên cứu sau đây:

STT

Lĩnh vực nghiên cứu

Chuyên ngành

1.

Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử

 • Kỹ thuật điện và điện tử;
 • Người máy và điều khiển tự động;
 • Tự động hóa (CAD/CAM,…);
 • Cơ điện tử;
 • Hệ vi cơ điện tử (MEMS), …;
 • Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử khác.

2.

Cơ khí – Chế tạo máy

 • Kỹ thuật cơ khí;
 • Kỹ thuật cơ khí và chế tạo ô tô và các phương tiện giao thông;
 • Kỹ thuật cơ khí tàu thuyền;
 • Máy xây dựng;
 • Chế tạo máy động lực.

3.

Kỹ thuật dân dụng

 • Kỹ thuật kiến trúc;
 • Kỹ thuật xây dựng;
 • Kỹ thuật kết cấu và đô thị;
 • Kỹ thuật giao thông vận tải;
 • Kỹ thuật địa chất công trình;
 • Kỹ thuật dân dụng khác.

4.

Khoa học máy tính

 • Truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phầm mềm, hệ thống thông tin;
 • Các hệ thống điều khiển, giám sát, công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC), …;
 • Công nghệ thông tin và viễn thông;
 • An toàn và an ninh thông tin;
 • Phần cứng và kiến trúc máy tính;
 • Kỹ thuật thông tin khác.

5.

Kỹ thuật môi trường

 • Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật;
 • Kỹ thuật năng lượng tái tạo;
 • Kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
 • Phát triển bền vững trong các ngành Kỹ thuật hàng hải, đóng tàu biển; Kỹ thuật đại dương; Kỹ thuật bờ biển;
 • Kỹ thuật xử lý môi trường trong các ngành Kỹ thuật hàng hải, đóng tàu biển; Kỹ thuật đại dương; Kỹ thuật bờ biển;
 • Kỹ thuật môi trường khác.

6.

Kinh tế

 • Kinh tế học;
 • Kinh tế tài chính;
 • Tổ chức và quản lý vận tải;
 • Kinh tế giao thông vận tải;
 • Kinh tế xây dựng;
 • Quản lý dự án đầu tư;
 • Logicstic và vận tải đa phương thức;
 • Kinh tế khác

7.

Khoa học xã hội

 • Khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội;
 • Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị;
 • Quy hoạch giao thông và các khía cạnh xã hội của giao thông vận tải;
 • Tiêu dùng bền vững;
 • Khoa học xã hội khác.

8.

Khoa học giáo dục

 • Giáo dục học;
 • Quản lý giáo dục;
 • Phương pháp giảng dạy các môn học;
 • Nội dung và chương trình giảng dạy;
 • Thiết bị dạy học;
 • Tâm lý giáo dục;
 • Các vấn đề khoa học giáo dục khác.

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI

3.1. Mỗi Khoa/Viện sẽ đánh giá và lựa chọn đề tài gửi lên dự thi vòng chung kết cấp trường dự kiến theo nguyên tắc sau:

- Đối với các Khoa/Viện có một đến hai chuyên ngành đào tạo, số đề tài NCKH của người học gửi lên tối đa là: 10 đề tài;

- Đối với các Khoa/Viện có từ ba chuyên ngành đào tạo trở lên, số đề tài NCKH của người học gửi lên tối đa là: số chuyên ngành đào tạo của Khoa/Viện x 5;

- Không có ràng buộc về cơ cấu, số lượng đề tài cho từng ngành.

- Tùy theo tình hình thực tế, BGH có thể quyết định điều chỉnh số lượng đề tài tối đa Khoa/Viện gửi lên.

3.2. Các Hội đồng chấm đề tài cấp trường sẽ được thành lập cho từng lĩnh vực nghiên cứu và sẽ chấm điểm cho tất cả các đề tài dự thi cùng lĩnh vực, không phân biệt theo Khoa/Viện. Sinh viên sẽ trình bày trước hội đồng trong thời gian 10 phút và trả lời các câu hỏi của hội đồng trong thời gian 20 phút.

3.3. Nội dung đánh giá đề tài NCKH theo các nhóm tiêu chí sau:

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

10

 

2

Mục tiêu đề tài

15

 

3

Phương pháp nghiên cứu

15

 

4

Nội dung khoa học

35

 

5

Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng

15

 

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

5

 

7

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm)

5

 

 

Cộng

100

 

Ghi chú: Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm.

3.4. Điểm của Hội đồng là điểm trung bình chung của mỗi thành viên trong hội đồng đánh giá, tính cho từng đề tài, làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân, và được sử dụng làm điểm xếp hạng.

3.5. Phòng KHCN-NC&PT sẽ tổng hợp kết quả của các hội đồng theo từng lĩnh vực và trình lên hội đồng xét giải cấp Trường để quyết định giải thưởng. Giải thưởng sẽ được quyết định dựa trên: (1) điểm trung bình của Hội đồng chấm đề tài; (2) ý nghĩa thực tế/Khoa/Viện học của đề tài; (3) phạm vi tác động của vấn đề nghiên cứu; (4) phạm vi nghiên cứu của đề tài.

3.6. Cơ cấu giải thưởng được xếp theo từng lĩnh vực nghiên cứu (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích). Tùy vào tình hình thực tế, BGH sẽ có quyết định cuối cùng về cơ cấu giải thưởng và sẽ được công bố trước khi tiến hành vòng chung kết.

4. GIẢI THƯỞNG

4.1. Khen thưởng sinh viên đạt giải

Giá trị giải thưởng (kèm giấy khen) dự kiến cho sinh viên có đề tài đạt giải như sau:

- Giải Nhất:         2.000.000 đồng/1đề tài

- Giải Nhì:           1.500.000 đồng/1đề tài

- Giải Ba:            1.000.000 đồng/1đề tài

- Giải Khuyến khích:  500.000 đồng/1đề tài

Ngoài những giá trị giải thưởng trên, sinh viên có đề tài đạt giải còn được cộng xem xét cộng điểm thưởng vào điểm học phần có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Việc cộng điểm theo Điều 20 - Qui định về hoạt động nghiên cứu Khoa học của sinh viên trong Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/11/2014 của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh).

4.2. Khen thưởng người hướng dẫn

Người hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu Khoa/Viện học sẽ được hưởng thù lao hướng dẫn và khen thưởng theo qui chế chi tiêu nội bộ của trường.

5. TẬP HUẤN HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Việc tập huấn sẽ được tiến hành theo kế hoạch dự kiến như sau:

STT

Nội dung tập huấn

Thời gian thực hiện

Tổ chức thực hiện

1

Tập huấn về chọn đề tài và phát triển đề cương NCKH, triển khai thực hiện đề tài NCKH

Trước 21/9/2015

Phòng KHCN-NC&PT kết hợp với Đoàn TNCS HCM trường + Khoa/Viện tổ chức thực hiện

2

Tập huấn về viết báo cáo, kỹ năng trình bày báo cáo khoa học

Từ 09/3/2016 -15/3/2016

Phòng KHCN-NC&PT kết hợp với Khoa/Viện tổ chức thực hiện

Ghi chú: Chi tiết về triển khai hoạt động tập huấn sẽ được thông báo riêng cho từng giai đoạn.

6. HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài được duyệt thực hiện qua 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Tất cả đề tài được duyệt cho thực hiện cấp Trường, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ mức kinh phí tối đa là 3.000.000 đồng/01 đề tài nếu được hội đồng đánh giá cấp Khoa/Viện nghiệm thu xếp từ mức đạt trở lên.

+ Giai đoạn 2: Đối với các đề tài gửi dự thi cấp Trường, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ thêm với mức kinh phí là 500.000 đồng/01 đề tài.

+ Giai đoạn 3: Đối với các đề tài gửi dự thi cấp Bộ/Thành phố, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ thêm với mức kinh phí tối đa là 2.000.000 đồng/01 đề tài.

Ghi chú: Chi tiết về hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện đề tài NCKH của sinh viên sẽ được BGH quyết định dựa vào tình hình thực tế và thông báo sau khi có quyết định phê duyệt danh mục đề tài và khi Khoa/Viện gửi đề tài lên Phòng KHCN-NC&PT để tham gia vòng chung kết.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Viện (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan  (phối hợp);

- Website trường;

- Lưu: HC-TC, KHCN-NC&PT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương


>> Các biểu mẫu kèm theo

Quay lại

Các tin đã đưa