Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở khi đang làm việc, học tập và công tác ở Trường

(Cập nhật ngày:05/08/2020)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 495 /TB-ĐHGTVT TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ
KHI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG

                                   ________________ 

Thực hiện chỉ thị 19/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Căn cứ Công văn 1250/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 19/03/2020 về hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.

Nhà trường thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hướng dẫn xử lý khi phát hiện có trường hợp bị sốt, ho, khó thở khi đang làm việc, học tập và công tác tại trường cần thực hiện các bước sau:

1. TIẾN HÀNH CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

Bước 1. Thông báo ngay cho nhân viên Y tế để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ theo các số điện thoại sau:

- Cô Hường, phụ trách Y tế trường tại cơ sở quận Bình Thạnh: 0987.764.898

- Anh Hoàng, phụ trách Y tế trường tại cơ sở quận 2: 089.850.8513

- Anh Dương, Tổ trưởng quản lý cơ sở quận 12: 0973592535

Bước 2. Cán bộ Y tế trường nhận được thông báo mặc trang phục y tế, đeo khẩu trang y tế, găng tay tới chỗ có người bị sốt, ho, khó thở thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

Bước 3. Cán bộ Y tế đưa người bị sốt, ho, khó thở đến khu cách ly riêng được bố trí tại trường hoặc tới phòng Y tế tùy từng trường hợp cụ thể.

Bước 4. Cán bộ Y tế thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người bị sốt, ho, khó thở:

Nội dung điều tra dịch tễ:

- Trong 14 ngày gần nhất có đến và đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước). Nếu có, nêu địa điểm cụ thể;

- Trong vòng 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 1-2m, di chuyển trên cùng phương tiện) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với Covid-19.

2. CÁC XỬ TRÍ SAU KHI ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

2.1. Trường hợp người bị sốt, ho, khó thở không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

- Cán bộ Y tế xử lý điều trị các triệu chứng cho người bị sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.

-  Cán bộ Y tế ghi lại các thông tin người bệnh vào sổ theo dõi sức khỏe của trường.

2.2. Trường hợp người bị sốt, ho, khó thở có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

a) Vận chuyển người bị sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị

Cán bộ y tế trường thông báo và phối hợp với Trạm y tế Phường để đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

Liên hệ với Trạm Y tế phường theo các số điện thoại sau:

- Tại cơ sở quận Bình Thạnh gọi cho Trạm Y tế Phường 25 theo số: 0283.3899.8949

- Tại cơ sở quận 12 gọi cho Trạm Y tế Phường Tân Chánh Hiệp số: 028.3715.6140

- Tại cơ sở quận 2 gọi cho Trạm Y tế Phường Bình An theo số: 028.3741.5616

b) Các biện pháp xử lý tại nhà trường

- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương;

- Nhà trường thông báo cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ làm, nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới.

- Phòng CTSV cho tiến hành lập danh sách khai báo sức khỏe online đối với sinh viên để cập nhật tình hình sức khỏe của sinh viên.

- Phòng Tổ chức – Hành chính cho tiến hành lập danh sách khai báo sức khỏe online đối với công chức, viên chức, người lao động để cập nhật tình hình sức khỏe, đồng thời cho khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhà trường thông báo để toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh biết để phối hợp thực hiện.                                                                              

Nơi nhận:

- Như thông báo (để thực hiện);

- Website, cổng TTSV (để thông báo);

- Lưu: VT, P.TC-HC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa