​​​​​​​Thông báo V/v công bố kết quả đánh giá nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu cấp trường Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020

(Cập nhật ngày:02/10/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & NCPT

________________

Số: 30/TB-P.KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v công bố kết quả đánh giá nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu cấp trường Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020

__________________

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp trường của các đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2019-2020 theo Quyết định số 656/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/9/2020;

Phòng KHCN&NCPT thông báo kết quả đánh giá nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cấp trường Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

Tên đề tài

Nhóm ngành khoa học

Người thực hiện

MSSV

Người hướng dẫn

Kết quả nghiệm thu đánh giá Cấp trường Xếp loại

1

Khảo sát bảo mật lớp vật lý với nguồn/đích hỗ trợ gây nhiễu

Công nghệ thông tin

Phạm Đức Quốc

1651150027

TS.
Trần Thiên Thanh

Tốt

2

Ứng dụng gom cụm phổ trong phát hiện bất thường  hành trình GPS

Công nghệ thông tin

Nguyễn Thiên Ân

1751120064

TS.
Lê Văn Quốc Anh

Xuất sắc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

TT

Tên đề tài

Nhóm ngành khoa học

Người thực hiện

MSSV

Người hướng dẫn

Kết quả nghiệm thu đánh giá Cấp trường Xếp loại

1

Hệ thống cảnh báo tự động đường ngang dùng PIC và mạng Zigbee

Kỹ thuật công nghệ

Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Tình

1751030102

1751030130

TS.
Lưu Hoàng Minh

Tốt

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TT

Tên đề tài

Nhóm ngành khoa học

Người thực hiện

MSSV

Người hướng dẫn

Kết quả nghiệm thu đánh giá Cấp trường Xếp loại

1

So sánh phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp cân bằng giới hạn và phương pháp phần tử hữu hạn

Tài nguyên &
Môi trường

Bùi Diệp Yến Linh

Phạm Quỳnh Ý Nhi

1651090171

1651090084

TS.
Nguyễn Thị Thu Trà

Tốt

2

Ảnh hưởng của thiết kế hình học đến bán kính rẽ trái của phương tiện tại nút giao có đèn tín hiệu ở TP.HCM

Quy hoạch,Kiến trúc & Xây dựng

Nguyễn Ngọc Sơn

1551030310

Th.S
 Đoàn Hồng Đức

Tốt

3

Ứng dụng Visual Basic for Application (VBA) trong Microsoft Excel để thiết kế tính toán sức chịu cọc

Công nghệ thông tin

Nguyễn Bá Khánh Quân

Hồ Ngọc Phát

1551090172

1551090231

TS.
Nguyễn Văn Hùng

Tốt

 

VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG & GIAO THÔNG

TT

Tên đề tài

Nhóm ngành khoa học

Người thực hiện

MSSV

Người hướng dẫn

Kết quả nghiệm thu đánh giá Cấp trường Xếp loại

1

Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm khẩu trang lọc bụi trong môi trường đô thị

Tài nguyên &
Môi trường

Trần Ngọc Khải

Nguyễn Thị Thanh Mai

1653200013

1653200017

PGS.TS
Phạm Thị Anh

Tốt

2

Xây dựng mô hình xử lý nước thải phục vụ cho phòng thí nghiệm môi trường

Tài nguyên &
Môi trường trường

Lê Minh Lợi

Nguyễn Ngô Bích Như

1653200016

1653200063

Th.S
Nguyễn Ngọc Tiến

Tốt

 

VIỆN CƠ KHÍ

TT

Tên đề tài

Nhóm ngành khoa học

Người thực hiện

MSSV

Người hướng dẫn

Kết quả nghiệm thu đánh giá Cấp trường Xếp loại

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mẫu tàu cỡ nhỏ sử dụng năng lượng kết hợp (hybrid) hoạt động khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng Nam bộ

Cơ Khí – Tự động hóa

Trương Châu Hiệu

 

PGS.TS
 Vũ Ngọc Bích

Xuất sắc

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Website;

- Lưu KHCN.

KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)

TS. Nguyễn Hoàng Hải

Quay lại

Các tin đã đưa