Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông

I. Chức năng và nhiệm vụ

a. Đào tạo

- Tổ chức đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường;

- Tổ chức đào tạo các môn học về môi trường và an toàn lao động cho sinh viên các khoa;

- Tổ chức đào tạo các khóa ngắn hạn trong lĩnh vực môi trường và giao thông.

b. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Môi trường và Giao thông:

- Nghiên cứu đề xuất các vấn đề về quy hoạch, chiến lược cơ chế chính sách phát triển giao thông, an toàn giao thông, tổ chức vận tải và môi trường;

- Nghiên cứu các loại nhiên liệu tiết kiệm, không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu triển khai các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường và giao thông.

c. Tư vấn và chuyển giao công nghệ:

- Thực hiện thiết kế sản xuất;

- Tư vấn lập dự án đầu tư và thực hiện thiết kế kỹ thuật – thi công công trình;

- Tư vấn đấu thầu cung cấp thiết bị cho lĩnh vực môi trường và giao thông vận tải;

- Đánh giá các tác động môi trường của các loại dự án, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;

- Tư vấn các dự án về lĩnh vực môi trường và giao thông vận tải;

- Tư vấn, khảo sát thiết kế, phản biện, thẩm tra, giám định các dự án công trình giao thông;

- Tư vấn đấu thầu các lĩnh vực liên quan đến an toàn giao thông và bảo vệ môi trường;

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và giao thông vận tải trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước;

- Truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

II. Nhân sự

1. TS. Phạm Thị Anh                      Viện trưởng

2. TS. Mai Thị Hải Hà

3. ThS. Trần Văn Thành

4. ThS. Nguyễn Thị Cát Tường

5. KS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc          

6. KS. Lê Thị Mỹ Sen Den

Quay lại