Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Luyện thi đại học

I. Chức năng, nhiệm vụ:

• Được thành lập theo quyết định số 184/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/09/2003 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM, Trung tâm có nhiệm vụ (trích quy chế hoạt động tạm thời):

• Tổ chức đào tạo cho sinh viên trong toàn trường đạt được các trình độ chuẩn về ngoại ngữ và tin học theo quy định của nhà nước.

• Tổ chức các chuyên đề về tin học, ngoại ngữ nâng cao phục vụ cho các ngành giao thông vận tải và ngành hàng hải; phục vụ cho việc thi tuyển công chức, nâng ngạch, thi cao học, chuẩn bị đi học nước ngoài..

• Chiêu sinh các đối tượng học ngoại ngữ, tin học để thi cấp chứng chỉ theo trình độ A, B, C và chương trình nâng cao.

• Tổ chức luyện thi đại học thường xuyên và cấp tốc cho học sinh phổ thông trung học.

• Tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị bạn và địa phương để mở các lớp ngoại ngữ và tin học phục vụ cho công tác chuyên môn.

• Liên kết đào tạo với các đơn vị ngoài trường để thực hiện chức năng của mình.

Quyền hạn

• Ký kết hợp đồng trực tiếp với giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn để giảng dạy theo kế hoạch của Trung tâm.

• Được phép yêu cầu các đơn vị của phòng, khoa kết hợp theo dõi, quản lý sinh viên về mọi mặt trong thời kỳ sinh viên học ngoại ngữ, tin học do Trung tâm đào tạo.

• Được phép mở các chi nhánh ngoài trường để thu hút người học.

• Được quyền khen thưởng cán bộ, nhân viên Trung tâm có thành tích trong công tác và kỷ luật cánbộ, nhân viên vi phạm quy chế lao động.  

II. Liên hệ

ĐT: 08. 35124452

Fax: 38980456

Quay lại