Phòng Quản lý chất lượng

Điện thoại liên hệ: 

- Bộ phận kiểm định (A212, Lầu 2,

khu A),

ĐT: 028.3 5123405

- Bộ phận khảo thí (Phòng D005),

ĐT: 028.3 5124146

- Email: ktkd@hcmutrans.edu.vn

 I. Chức năng

Phòng quản lý chất lượng thực hiện tham mưu cho Hiệu  trưởng trong việc quản lý công tác khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường; công tác kiểm định chất lượng đào tạo đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đánh giá chất lượng đào tạo.

 II. Nhiệm vụ:

1) Công tác khảo thí

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc lựa chọn hình thức thi và soạn thảo đề thi các môn học; tư vấn nghiệp vụ về quy trình tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giảng dạy, học tập cho các đơn vị trong trường;

Tổ chức và xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí; theo dõi việc thực hiện các quy định về khảo thí tại các đơn vị trong toàn trường;

Định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về công tác khảo thí; nghiên cứu và đề xuất với lãnh đạo những giải pháp cải tiến phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng ngành, từng hệ và bậc đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Phối hợp với các phòng, ban, khoa tổ chức các kỳ kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên đang theo học tại trường theo đúng quy chế hiện hành;

Phối hợp với các khoa, bộ môn, các Ban chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; quản lý, in sao, giao đề thi theo quy trình; bố trí nhân lực giám sát, coi thi, phòng thi, văn phòng phẩm cho các kỳ thi theo kế hoạch; phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát chấm thi theo quy chế;

Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi; tiếp nhận và phối hợp xử lý các hình thức phúc khảo bài thi và các vấn đề liên quan công tác khảo thí; giám sát công tác làm đề, tổ chức coi thi, làm phách và ghép điểm của các kỳ thi tuyển sinh do Trường tổ chức; tổ chức thẩm định việc đánh giá kết quả thi các môn học khi cần thiết;

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

2) Công tác kiểm định chất lượng

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn; tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo trường phê chuẩn;

Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, các mục tiêu và giải pháp, các điều kiện nguồn lực nhằm triển khai đánh giá chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản sau khi ban hành;

Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với nhà trường;

Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học- công nghệ vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo, thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng đào tạo của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên nhà trường;

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc kiểm định chất lượng đào tạo.

III. Nhân sự:

TS. Lê Thị Linh Giang

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Phi Long

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổ trưởng tổ ISO

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên viên

Đào Phan Cẩm Tú

Chuyên viên

ThS. Ngô Thanh Tuấn

Chuyên viên

Nguyễn Quốc Toản

Chuyên viên

Tô Thị Hải

Chuyên viên

Hà Văn Phúc

Chuyên viên

Bùi Thị Thu Huyền

Chuyên viên

ThS. Lê Hoài Linh

Chuyên viên

 

 

Quay lại