Thông tin Hội đồng Giáo sư cơ sở

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY

II. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2021

1. DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ, GIÁO SƯ NĂM 2021

a. Ứng viên Nguyễn Anh Tuấn

b. Ứng viên Vũ Anh Tuấn

2. LÝ LỊCH KHOA HỌC HỘI ĐỒNG GS CƠ SỞ NĂM 2021 (THEO THÔNG TƯ 06)    

3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC HĐGSCS NĂM 2021

>> Quyết định V/v thành lập Hội đồng GSCS năm 2021

>> Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký hội đồng GSCS

>> Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong HĐGSCS

>> Lịch xét công nhận HĐGSCS

>> Lịch làm việc của HĐGSCS

>> Quyết định thành lập Tổ Thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên GS, PGS năm 2021

4. CÁC THÔNG BÁO

>> Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021 lần 2

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021 lần 3

>> Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

>> Danh sách đề xuất nhân sự cho Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

>Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2021 Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (đã điều chỉnh lần 03) 

5. ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM GS.PGS

>> Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cơ sở năm 2021

III. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2022

>> Danh sách ứng viên phó giáo sư, giáo sư

>> Lý lịch khoa học Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022

>> Quy trình làm việc Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022

>> Các thông báo

+ Thông báo kết quả xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cơ sở năm 2022

>> Đăng ký bổ nhiệm GS, PGS

IV. LIÊN HỆ

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 2, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38035341

Quay lại