Thông tin Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY

>> Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng: Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

>> Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023.

>> Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS.

>> Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS.

>> Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 về việc thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

>> Công văn số 120/HĐGSNN ngày 05/7/2020 về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, sử dụng biểu mẫu và hỗ trợ trực tuyến của văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

>> Quyết định 25/2020/QD-TTg về sửa đổi quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

>> Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05/3/2021 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

>> Về việc thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 20/5/2021.

>> Công văn số 35/HĐGSNN Thông báo về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

>> Danh mục tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành Giao thông vận tải và Cơ khí - Động lưc tính điểm năm 2021

>> Công văn số 91/HĐGSNN Thông báo về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

>> Hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 thích ứng với tình hình dịch COVID-19.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ, GIÁO SƯ NĂM 2021

1. Ứng viên Nguyễn Anh Tuấn

2. Ứng viên Vũ Anh Tuấn

III. LÝ LỊCH KHOA HỌC HỘI ĐỒNG GS CƠ SỞ NĂM 2021 (THEO THÔNG TƯ 06)    

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Đồng Văn Hướng

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Lê Hữu Sơn

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Đặng Xuân Kiên

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Phạm Thị Anh

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Trần Quang Phú

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Hoàng Anh Tuấn

>> Lý lịch khoa học PGS.TS Vũ Trường Vũ

IV. QUY TRÌNH LÀM VIỆC HĐGSCS NĂM 2021

>> Quyết định V/v thành lập Hội đồng GSCS năm 2021

>> Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký hội đồng GSCS

>> Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong HĐGSCS

>> Lịch xét công nhận HĐGSCS

>> Lịch làm việc của HĐGSCS

>> Quyết định thành lập Tổ Thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên GS, PGS năm 2021

V. CÁC THÔNG BÁO

>> Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021 lần 2

>> Thông báo lịch điều chỉnh xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS.PGS năm 2021 lần 3

>> Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

>> Danh sách đề xuất nhân sự cho Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

>Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2021 Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (đã điều chỉnh lần 03) 

VI. ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM GS. PGS

>> Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cơ sở năm 2021

VI. LIÊN HỆ

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng KHCN & NCPT, Tầng 2, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38035341

Quay lại