Thông tin công khai

1. Quy chế công khai của Trường Đại học 

1.1 Cam kết chất lượng đào tạo

1.2 Thông tin chất lượng đào tạo thực tế

1.3 Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

1.3.1 Thông tin cơ sở vật chất

1.3.2 Thông tin đội ngũ giảng viên

1.4 Thông tin tài chính

2. Tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp
 
 
 
 
4. Công khai ngân sách

- Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

- Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Tổng hợp tình hình công khai.

 

Quay lại