Sứ mệnh - Tầm nhìn

1. Sứ mệnh

Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải, có uy tín, hòa nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

>> Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quay lại