Phòng Thanh tra

Liên hệ:

Điện thoại: 08-35127780

Trực kiểm tra CS1: 08-38982976

Trực kiểm tra CS3: 08-38837811  

 I. Chức năng

 Phòng Thanh tra có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công  tác thanh tra, kiểm tra (sau đây gọi chung là thanh tra) trong phạm vi quản  lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thực hiện pháp luật, thực hiện nhiệm  vụ của đơn vị, trên cơ sở bảo đảm lợi  ích của Nhà nước, quyền và lợi ích  hợp pháp của cá nhân, đơn vị và Nhà trường.

  II. Nhiệm vụ:

  Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân;

Thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục;

Thực hiện các nhiệm vụ khác về thanh tra, kiểm tra do Hiệu trưởng giao.

II. Nhân sự:

1. ThS. Trần Đình Long - Trưởng phòng

2. Nguyễn Quốc Toản

3. Tô Thị Hải

4. Phạm Thanh Tuấn

5. Hà Văn Phúc

CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU

>> Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

>> Thủ tục thanh tra đào tạo

>> Kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2017-2018

Quay lại