Phòng Tổ chức - Hành chính

SỨ MỆNH TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH: Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN: Đến năm 2030, Trường phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan, có uy tín, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC: “Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "Đoàn kết - Nhân văn - Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập"

I. Chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính

 Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về  công tác tổ  chức cán bộ, hành chính, bảo vệ an ninh trật tự và chăm sóc  sức khỏe trong Trường

 II. Nhiệm vụ:

 1. Công tác tổ chức

 Căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo của trường và quy định về nhiệm  vụ, cơ cấu tổ chức quản lý các trường trực thuộc do Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xây dựng cơ cấu tổ chức, biên chế của Nhà trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng nội quy, quy định làm việc và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường;

Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chính sách cán bộ của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong từng thời kỳ, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về công tác cán bộ, có kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt đối với công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ; tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch, quản lý cán bộ thuộc diện Bộ và Trung ương quản lý;

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo quy định;

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Quản lý lao động, chính sách tiền lương, phòng hộ lao động hàng năm;

Phối hợp các đơn vị lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường về chuyên môn, nghiệp vụ;

Thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên công nhân viên theo quy định; 

Quản lý, lưu trữ, bảo mật hồ sơ lý lịch của cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường cùng các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thẩm tra, xác minh lý lịch của cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường hợp cần thiết;

Quản lý, theo dõi và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giảng viên và người lao động theo quy định của pháp luật;

2. Công tác hành chính

Tập hợp và xử lý các thông tin hành chính, báo cáo Hiệu trưởng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu;

Tổng kết, lập kế hoạch công tác hành chính hàng tháng, hàng quý và năm học của trường; cập nhật lịch công tác hàng tuần của các đơn vị trên website;

Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện những kế hoạch, những công việc được giao, báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Soạn thảo và ban hành các loại văn bản theo nghiệp vụ hành chính;

Xử lý và lưu trữ công văn đi, công văn đến nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật; sử dụng, quản lý con dấu theo nguyên tắc, cấp phát giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên; xác nhận sao y các văn bản, giấy tờ theo quy định của Nhà nước;

Phục vụ hàng ngày cho phòng họp và những Hội nghị tại trường; thực hiện việc tiếp dân và trợ lý cho Hiệu trưởng một số mặt công tác được giao;

Phối hợp tổ chức các hoạt động khánh tiết theo yêu cầu của Hiệu Trưởng;

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác đấu thầu dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Quản lý, điều hành đội xe của Nhà trường.

3. Công tác an ninh trật tự

Tổ Bảo vệ chịu sự quản lý trực tiếp của phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong trường, cụ thể:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và huấn luyện phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Phối hợp với các đơn vị hữu quan, các tổ chức của sinh viên và công an các phường, quận có liên quan triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự và nếp sống lành mạnh trong khu học đường;

Phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường làm tốt công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an, tính mạng và tài sản của cá nhân và tập thể trong Trường;

Phối hợp với Phòng Đối ngoại, nghiên cứu và phát triển đảm bảo an ninh trật tự  trong đón tiếp khách quốc tế;

Tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô cho cán bộ, giảng viên và người lao động và khách đến công tác tại trường.

4. Công tác y tế

Trạm Y tế chịu sự quản lý trực tiếp của phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên; thực hiện vệ sinh phòng dịch trong Nhà trường, cụ thể:

Lập, phân loại, quản lý hồ sơ sức khoẻ và thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế  sinh viên;

Lập, phân loại, quản lý hồ sơ sức khoẻ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên và nhân viên, đề xuất kiến nghị chế độ chính sách bồi dưởng sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên;

Tổ chức khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc theo khả năng nghiệp vụ của trạm và theo quy định của ngành y tế;

Lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe cán bộ để giám định y khoa (nếu cần thiết), xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân theo quy định;

Thường trực cấp cứu trong giờ làm việc, kịp thời xử lý theo chuyên môn và quy định của ngành y tế;

Phối hợp với các bộ phận liên quan vận động kế hoạch hóa gia đình, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống lành mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên;

Quản lý và bảo dưỡng thuốc, thiết bị y tế và các tài sản khác của trạm theo quy định;

Tổ chức và thực hiện công tác phòng dịch, tuyên truyền xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống; nghiên cứu đề xuất những biện pháp nhằm đảm bảo môi trường công tác, học tập của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường.

III. Nhân sự:

Đoàn Anh Tuấn

Phụ trách phòng 

Nguyễn Tiến Đạt

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Hiến

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

Ngô Thị Thanh Hà

Ban Truyền thông và tư vấn tuyển sinh

Mai Duy Phương 
Ban Truyền thông và tư vấn tuyển sinh
 
Ngô Xuân Diệu 
 
Ban Truyền thông và tư vấn tuyển sinh
Nguyễn Đặng Bảo Linh
 
Chuyên viên
Lê Hải Linh
 
Chuyên viên

Đặng Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

Phạm Thị Thanh Huyền  Nhân viên 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Y sĩ

Đặng Minh Hoàng 

Y sĩ

Nguyễn Thị Hường

Y sĩ


Nguyễn Trọng Thanh
 
Nhân viên

Chu Quang Việt

Nhân viên

Trần Thị Thủy

Nhân viên

Lê Minh Tuân

Nhân viên


Vũ Khắc Rật 
 
Nhân viên

Liên hệ:

(028) 3898 2597 - 3899 1373

Bộ phận y tế : (028) 35120310

Bộ phận văn thư lưu trữ: (028) 3899 1373

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền thông và tư vấn tuyển sinh

 

Quay lại