Phòng Quản trị thiết bị

Điện thoại liên hệ: (08) 3512 0538

 I. Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của  Trường; mua sắm,  tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát trang thiết bị,  vật tư kỹ thuật, nhà xưởng,  phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho  đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động  sản xuất. 

II. Nhiệm vụ

Lập kế hoạch và triển khai công tác mua sắm sử dụng các trang thiết bị, nguyên liệu vật tư; bảo quản, cấp phát trang thiết bị vật tư kỹ thuật cho các đơn vị theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt;

Lập kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa nhà, xe và các trang thiết bị phục vụ làm việc và học tập;

Xây dựng các quy định về phân phối, sử dụng, bảo quản các loại thiết bị, vật tư và tài sản khác;

Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức công tác đấu thầu dịch vụ;

Phối hợp với phòng Tài vụ kiểm kê đánh giá chất lượng, giá trị các loại tài sản; tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản;

Phối hợp với Ban Quản lý dự án triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất;

Quản lý và đảm bảo việc cung cấp điện nước cho sinh hoạt, học tập và công tác;

Kết hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch và bố trí các lớp học; thuê phòng học, phòng thí nghiệm và các điều kiện vật chất khác phục vụ cho hoạt động giảng dạy.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lũ lụt và thiên tai;

Thực hiện việc quản lý phòng học và các trang thiết bị đi kèm; Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường;

Tổ chức, quản lý hoạt động hồ bơi theo nội quy của nhà trường.

III. Nhân sự

1/ Trịnh Xuân Thư              Trưởng Phòng

2/ ThS.Nguyễn Anh Tuấn   Phó Trưởng phòng 

3/ Đỗ Văn Thiềm                Tổ trưởng hồ bơi

4/ Nguyễn Thế Anh             Nhân viên

5/ Nguyễn Đăng Diện          Nhân viên

6/ Vũ Văn Trình                   Nhân viên

7/ Lê Thị Nga                      Chuyên viên

8/ Lê Tấn Tuynh                  Nhân viên

9/ Vũ Văn Thành                 Nhân viên

Quay lại