Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Liên hệ:

ĐT: (028) 38 983 560 – 35120286

Fax: (028) 35120456

MST: 0304199387

TK: 1100 0012 6050 (học phí). Khi nộp học phí, ghi tên SV, mã số SV và nội dung học phí.

TK: 1120 0000 7125 (giao dịch khác)

NH Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh 7, TP.HCM

 I. Chức năng

 Phòng Kế hoạch - Tài vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong  công tác quản lý, phân phối và giám sát việc sử dụng toàn bộ kinh phí của  Nhà trường theo các quy định của Nhà nước, quản lý về mặt tài chính các  hoạt động có thu trong trường.

 II. Nhiệm vụ:

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của trường, căn cứ vào các định mức, chỉ tiêu và chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các kế hoạch đột xuất về ngân sách cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ bản;

Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường và xây dựng kế hoạch thu chi trên cơ sở các nguyên tắc thu, chi tài chính do Nhà nước ban hành;

Lập kế hoạch phân phối kinh phí cho mọi hoạt động của các đơn vị, các chương trình mục tiêu của trường và các khoản chi phúc lợi khác;

Tổ chức thực hiện việc thu chi học phí, học bổng và các khoản thu chi khác;

Tổ chức quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chỉ đạo công tác kế toán, tổng hợp tài chính của Nhà trường theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và chế độ kế toán của Nhà nước;

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thanh, quyết toán các khoản thu, chi của các đơn vị trong trường theo chế độ nhà nước ban hành; hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ về kế toán tài chính cho các đơn vị trong trường;

Giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư, tiền vốn phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cá nhân trong trường;

Phối hợp với Phòng Quản trị cơ sở vật chất và các đơn vị liên quan, tổ chức các Hội đồng thanh lý tài sản, máy móc, vật tư, thiết bị theo quy định;

Phối hợp với Phòng Quản trị cơ sở vật chất lập, phê duyệt và thực hiện việc mua sắm và tiếp nhận các công trình mới, các thiết bị, máy móc mới để hạch toán vào danh mục tài sản Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng;

Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức đấu thầu dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Phòng Quản trị cơ sở vật chất lập, phê duyệt, triển khai các dự án về xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất;

Lưu trữ các văn bản, chứng từ sau khi thanh, quyết toán theo quy định để phục vụ cho công tác thanh tra và kiểm tra tài chính;

Tổ chức tiếp nhận tiền, phát lương, học bổng, sinh hoạt phí cho cán bộ công chức viên chức và sinh viên theo quy định;

Hàng tháng kiểm tra danh sách các đơn vị, cập nhật tăng giảm lao động để điều chỉnh thay đổi về tiền lương.

III. Nhân sự

1/ Phạm Thị Anh Tú                             Trưởng phòng, Kế toán trưởng

2/ Đặng Thị Thoan

3/ Phạm Thị Ngọc Thúy 

4/ Nguyễn Thị Thùy Dung

Quay lại