Phòng Đối ngoại

Điện thoại liên hệ: (028) 35 106 171

Email: ird@ut.edu.vn hoặc

ut-hcmc@ut.edu.vn

 Phòng Đối ngoại là đầu mối quan trọng gắn kết các hoạt động của  Trường  với hội nhập quốc tế.

 Với đội ngũ chuyên viên có kiến thức chuyên ngành đa dạng từ quản lý dự  án, quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại ngữ,…. . phòng Đối ngoạị luôn  hướng  đến phong cách làm việc hiện đại, năng động, nhiệt tình, thân thiện và hiệu quả. Đây là một trong những tiền đề để phòng Đối ngoạị từng bước nâng cao chất lượng làm việc nói riêng, nâng cao vị thế và uy tín nhà trường trong mắt các đối tác nói chung.

I. Chức năng:

Phòng Đối ngoại có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đối ngoại; nghiên cứu xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Đề xuất với Hiệu trưởng những chủ trương và đường lối chiến lược trong quan hệ đối ngoại; xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt;

- Lập và quản lý các dự án, chương trình hỗ trợ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ; đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp thích hợp để thiết lập và củng cố các mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế;

- Theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, trực tiếp liên hệ với các đối tác để thiết lập quan hệ hợp tác; kết hợp với các bộ phận và đơn vị trong trường chuẩn bị các văn bản và thủ tục cần thiết trong việc đàm phán, ký kết hợp tác với các đối tác;

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quan hệ quốc tế của trường;

- Lập kế hoạch đoàn vào, đoàn ra theo quý và hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt, báo cáo bộ chủ quản và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với bộ phận chức năng và các đơn vị chuyên môn liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và các điều kiện khác đảm bảo cho hoạt động của đoàn vào, đoàn ra;

- Làm thủ tục hộ chiếu, visa và các giấy tờ khác cho cán bộ nhân viên và giảng viên thuộc trường đi công tác, cho các đoàn vào, đoàn ra;

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các quan hệ quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài trường để tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường;

III. Nhân sự:

1. Q. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quang Sang

2. Chuyên viên: ThS. Trần Khánh Tuyết

- Phụ trách công tác Hành chính của Phòng

- Phụ trách công tác Đoàn ra-Đoàn vào

3. Chuyên viên: ThS Trần Thị Nguyệt Minh

- Thư ký đối ngoại

- Chuyên viên dự án

4. Chuyên viênVũ Phương Liên

5. Chuyên viênNguyễn Đặng Bảo Linh

Quay lại