Công tác đảm bảo chất lượng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác định một trong những công tác trọng tâm của giáo dục đào tạo là công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đào tạo. Để thực hiện tốt công tác này, từ năm 2006, Trường đã thành lập Ban Đảm bảo chất lượng để triển khai các hoạt động tự đánh giá. Năm 2008, Trường thành lập Trung tâm KT & KĐCL làm đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng ký kiểm định chất lượng.

Năm 2007, Trường đã tiến hành Tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và hoàn tất tự đánh giá vào cuối năm 2008 (Trường là một trong 40 trường Đại học đầu tiên trên toàn quốc hoàn tất công tác tự đánh giá). Tháng 4/2009, Hội đồng kiểm định độc lập của Bộ GD&ĐT (Liên danh nhà thầu IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam và CQAIE Hoa Kỳ) đã tiến hành đánh giá ngoài tại Trường. Kết quả, Trường đạt yêu cầu về Kiểm định chất lượng giáo dục.

Thực hiện Thông tư số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cùng các văn bản pháp quy khác về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, ngày 16/10/2013, Trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá, ban hành và thực hiện kế hoạch tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng lần 2 (Giai đoạn 2010-2015).

Đến tháng 1/2016, Trường hoàn tất Tự đánh giá và nộp Báo cáo Tự đánh giá cho Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia TP.HCM thẩm định. Kết quả thẩm định Báo cáo tự đánh giá của trường đạt 3.8/5 điểm – đủ điều kiện tiến hành đánh giá ngoài.

Thời gian đánh giá ngoài tại trường dự kiến đợt 1: ngày 26, 27/10/2016 và đợt 2: từ ngày 8 đến 12/11/2016 tại tất cả các cơ sở của trường. 

TÀI LIỆU VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

>> Chương trình đánh giá ngoài tại Trường ĐH GTVT TP HCM (Đợt 1 và đợt 2) năm 2016

>> Công văn số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

>> Văn bản hợp nhất 06/VBHN của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học

>> Thông báo V/v Chuẩn bị thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài của Nhà trường   

>> Thông báo V/v hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá

>> Quyết định V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá  

>> Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

>> Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

>> Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

>> Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

>> Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

>> Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Quay lại