Công tác đảm bảo chất lượng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sớm xác định một trong những công tác trọng tâm của giáo dục đào tạo là công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng. Ngày 27/3/2017, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã thông qua và công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, công nhận Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục với 81,97% tiêu chí đạt yêu cầu (giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 03/5/2017 đến ngày 03/5/2022).

>> DANH MỤC MINH CHỨNG CẤP TRƯỜNG, XEM TẠI ĐÂY.

>> DANH MỤC MINH CHỨNG CẤP KHOA 

 

TÀI LIỆU VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

>> Chương trình đánh giá ngoài tại Trường ĐH GTVT TP HCM (Đợt 1 và đợt 2) năm 2016

>> Công văn số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

>> Văn bản hợp nhất 06/VBHN của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học

>> Thông báo V/v Chuẩn bị thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài của Nhà trường   

>> Thông báo V/v hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá

>> Quyết định V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá  

>> Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

>> Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

>> Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

>> Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

>> Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

>> Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Quay lại