Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Cùng với việc thực hiện kiểm định định chất lượng nhà trường, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao một bước về trình độ quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng công việc của từng cá nhân để đảm bảo chất lượng “sản phẩm đầu ra” tốt nhất; xây dựng Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ngày càng ổn định và phát triển.

Bắt đầu triển khai từ tháng 3/2012, Trường đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ban hành Sổ tay chất lượng và 47 bộ quy trình, hướng dẫn công việc trong các lĩnh vực hoạt động cơ bản của Nhà trường. Sau khi ban hành và áp dụng một số các bộ quy trình này đã được sửa đổi cải tiến để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phù hợp với thực tế công việc của Nhà trường và bước đầu đã phát huy tác dụng trong công tác quản lý chất lượng.

Việc chuẩn hóa môi trường làm việc và giảng dạy của Trường đã được đầu tư và quan tâm thích đáng, Nhà trường đã áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 phiên bản 2008 từ năm 2013 và từ năm 2018 đã nâng cấp lên phiên bản 2015 trên phạm vi toàn trường. Việc nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 cho thấy được sự cam kết của Trường không chỉ đạt được chứng nhận mà còn duy trì việc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng nền tảng thực hành theo tiêu chuẩn tốt nhất.

Quay lại