Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Các khoa, viện, trung tâm, bộ môn quản lý đào tạo

Các phòng, ban, trung tâm chức năng

 

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Quay lại