Ban quản lý khu nội trú quận 2

Điện thoại liên hệ: (08) 37408853 

 I. Chức năng

 Ban quản lý Khu nội trú có chức năng quản lý toàn diện khu ký túc xá của  Nhà trường về chỗ ở, về các điều kiện học tập và sinh hoạt của sinh viên

trong ký túc xá bảo đảm trật tự an toàn, vệ sinh, xây dựng ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh.

II. Nhiệm vụ:

Phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác sinh viên nội trú và nội quy ký túc xá;

Lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng, trang bị mới và bổ sung trang thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý và phục vụ cho đơn vị mình;

Tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí nơi ở, học tập, sinh hoạt cho sinh viên; lập danh sách sinh viên nội trú báo cáo Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, Phòng Tổ chức – Hành chính; quản lý sinh viên ở ký túc xá theo chế độ hiện hành;

Bố trí lực lượng thường trực cổng và bảo vệ trật tự trị an 24/24 giờ trong khu vực ký túc xá; quản lý và làm công tác vệ sinh nhà ở của sinh viên và toàn bộ mặt bằng khu vực ký túc xá;

Quản lý đất đai, nhà cửa và các trang thiết bị khác trong khu vực ký túc xá của trường, Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng tài sản nhà trường trong khu vực ký túc xá;

Ký, gia hạn và đình chỉ hợp đồng nội trú đối với sinh viên theo quy định; tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên ký túc xá;

Nghiên cứu đề xuất mức thu phí ở nội trú và việc sử dụng nguồn kinh phí này;

Tổ chức phục vụ bữa ăn và các dịch vụ khác phục vụ sinh hoạt hàng ngày của sinh viên nội trú theo quy định của Nhà trường;

Phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khu vực ký túc xá;

Kết hợp với các phòng ban chức năng quản lý công tác giảng dạy, thực hành tại khu vực ký túc xá;

III. Nhân sự:

1/ Lê Anh Hùng              Trưởng ban

2/ Đặng Xuân Chín

3/ Nguyễn Văn Cường

4/ Đoàn Thị Hằng

5/ Nguyễn Thị Tứ Nương

6/ Thái Bá Kiệm

7/ Nguyễn Tuấn Phong

8/ Trịnh Ngọc Thảo

9/ Đặng Thị Thương

10/ Nguyễn Thị Thu

Quay lại