Ban Quản lý dự án

Điện thoại liên hệ: (08) 35 121 064

 I. Chức năng

Ban Quản lý dự án có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch mặt bằng, xây dựng cơ bản và quản lý các dự án, quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

II. Nhiệm vụ:

Lập quy hoạch sử dụng đất đai tổng thể phù hợp với yêu cầu trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài của Nhà trường;

Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị quản lý việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, phối hợp với các đơn vị phòng, ban chức năng liên quan xử lý những trường hợp vi phạm về quy hoạch sử dụng đất đai của Nhà trường;

Theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng, làm việc với cơ quan cấp trên và các cơ quan hữu quan khác để giải quyết các vấn đề đất đai của Nhà trường;

Quản lý hồ sơ về đất đất đai và các công trình xây dựng của trường;

Lập kế hoạch dự án và quản lý giám sát việc thực hiện các dự án xây dựng các công trình mới và sửa chữa nâng cấp các công trình cũ được giao;

Phối hợp với Phòng Tài vụ quản lý vốn xây dựng cơ bản, thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán các công trình theo quy định của nhà nước;

Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình cho bên sử dụng.

III. Nhân sự:

1/ ThS. Mai Hồng Hà                 Trưởng ban

2/ Nguyễn Thị Hoài Thu

3/ Hoàng Trọng Hiệp 

4/ Nguyễn Văn Minh

Quay lại