Ban quản lý cơ sở quận 12

Điện thoại liên hệ: (08) 3883 7811

 I. Chức năng

 Ban quản lý cơ sở Quận 12 có chức năng quản lý về nhân sự và tài sản  của Trường tại cơ sở quận 12; tổ chức quản lý, điều hành về học tập và sinh hoạt của sinh viên; bảo đảm về an ninh trường học, trật tự an toàn, vệ sinh tại cơ sở Quận 12.

II. Nhiệm vụ:

Tổ chức quản lý tài sản tại cơ sở, lập kế hoạch theo quy định về nhu cầu sử dụng, sửa chữa trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của cơ sở.
Thực hiện công tác giám thị học đường, theo dõi, giám sát việc giảng dạy, học tập theo kế hoạch của Trường và định kỳ báo cáo Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức - Hành chính.
Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ở, học tập và sinh hoạt cho sinh viên; lập và quản lý danh sách sinh viên nội trú, đăng ký nhân khẩu ở khu nội trú theo quy định hiện hành với địa phương; phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác sinh viên nội trú, quy định, nội quy của Trường và của cơ sở;
Ký, gia hạn và đình chỉ hợp đồng nội trú đối với sinh viên theo quy định.
Nghiên cứu đề xuất mức thu phí ở nội trú và việc sử dụng nguồn kinh phí này;
Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa Ban quản lý và các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình giảng dạy, học tập và việc chấp hành các quy định, nội quy của Trường và cơ sở.
Phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động phong trào sinh viên. Tổ chức lực lượng bảo vệ tại cơ sở; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo an ninh chính trị tại cơ sở.
Tổ chức lực lượng làm công tác vệ sinh môi trường toàn bộ mặt bằng trong khu vực cơ sở.
Xây dựng nội quy và các phương án phòng cháy, chữa cháy; định kỳ tổ chức huấn luyện, bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện các nội quy, quy định, kiểm tra đánh giá kết quả, bình xét thi đua và xây dựng khu nội trú, cơ sở văn hoá.
Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an công an, cơ quan y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.

III. Nhân sự:

1/ ThS. Nguyễn Văn Bình               Phó Trưởng ban phụ trách
2/ Phạm Văn Thành  
3/ Lê Hoàng Long 

4/ Nguyễn Thị Thu Huyền   

Quay lại