Ban Giám hiệu

NGƯT. PGS.TS. Đồng Văn Hướng     

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường
 
Phụ trách chung các hoạt động của Nhà trường. 
PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng      Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Công tác lao động sản xuất; 

+ Công tác trật tự, an ninh công sở và trường học;

+ Công tác hành chính, trang bị và quản lý vật tư thiết bị; 

+ Công tác bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai; 

+ Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; triển khai quản lý hệ thống chất lượng ISO;

+ Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học;

+ Các dự án hợp tác quốc tế liên quan của ngành Công trình.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Hoạt động đào tạo (trừ đào tạo hệ VLVH)

- Công tác sinh viên;

- Công tác thư viện, tài liệu tham khảo nội bộ

 

Quay lại