Ban Giám hiệu

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng      Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường

Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường, trực tiếp lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Hoạt động đối ngoại;

- Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và Tạp chí KHCN và GTVT, công tác giáo trình, bài giảng;

- Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; triển khai quản lý hệ thống chất lượng ISO;

- Công tác chỉ đạo cung cấp và quản lý dữ liệu, thông tin trên trang nội bộ của Nhà trường;

- Là người phát ngôn duy nhất và chịu trách nhiệm ký duyệt các thông tin cung cấp ra ngoài trường, là người tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đoàn thanh tra, kiểm tra. 

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Hoạt động đào tạo;

- Công tác sinh viên;

- Công tác thư viện, tài liệu tham khảo nội bộ;

- Công tác lao động sản xuất; 

- Công tác trật tự, an ninh công sở và trường học;

- Công tác hành chính, trang bị và quản lý vật tư thiết bị; 

- Công tác bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai; 

 

 

Quay lại