Ba công khai

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

(Thực hiện theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ GD & ĐT)

1. Một số thông tin công khai của trường năm học 2016-2017 (biểu mẫu tổng hợp)

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (biểu mẫu 21)

3. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 (biểu mẫu 22)

4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 (biểu mẫu 20)

5. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 23)

6. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 (biểu mẫu 24)

7. Công bố chuẩn đầu ra

a. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành

b. Danh mục chuẩn đầu ra của các ngành

 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

(Thực hiện theo công văn số 2919/BGDDT-GDDH ngày 10 tháng 7 năm 2017)

>> Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 6 tháng cuối năm 2016 và trước tháng 10 năm 2017

>> Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016

Quay lại