Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cùng với việc hình thành và phát triển của Trường ĐH GTVT TP HCM, Đảng bộ trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cũng được hình thành và phát triển.

Năm 1988, ngay sau khi Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện có quyết định số 1252/TCCB-LĐ thành lập “Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Tại chức Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh”, Trường ĐH Hàng hải đã quyết định thành lập Chi bộ đảng Trung tâm trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH hàng hải do đồng chí Hoàng Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu Trường Đại học Hàng hải, Giám đốc Trung tâm kiêm Bí thư chi bộ. Những ngày đầu chỉ có một số ít đảng viên song chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm phát triển, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới cho Đảng bộ và Nhà trường.

Năm 1991 để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Giao thông vận tải phía Nam, Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 1665 QĐ/TCCB-LĐ ngày 20/08/1991 chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm đại học Hàng hải phía Nam thành Phân hiệu Đại học Hàng hải  trực thuộc trường Đại học Hàng hải, đồng thời Chi bộ Đảng Trung tâm cũng được chuyển đổi thành Chi bộ Đảng phân hiệu Đại học Hàng hải. Ngày 06/03/1992, do nhu cầu phát triển và phù hợp với Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 143/QĐ-ĐUK về việc thành lập Chi bộ Phân hiệu Đại học Hàng hải trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải gồm có 16 đảng viên do đồng chí Hoàng Văn Duyệt làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Đình Thiềm và đồng chí Trần Đình Đức làm Chi ủy viên.

Năm 1993, Nhà trường tiếp nhận trường Nghiệp vụ kế hoạch 3 thuộc ủy Ban Kế hoạch Nhà nước đồng thời tiếp nhận Chi bộ Đảng trường Nghiệp vụ Kế hoạch III. Trên cơ sở đó,  Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ GTVT đã quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải trực thuộc Đảng Bộ khối cơ sở Bộ GTVT.

Ngày 26/04/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 66/2001/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải. Đồng thời, Đảng bộ Trường cũng được đổi tên thành Đảng bộ cơ sở trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ khối cơ sở Bộ GTVT.

Từ đó đến nay, Đảng bộ đã qua 8 nhiệm kỳ Đại hội, hơn 25 năm qua cũng là quá trình Đảng bộ phát triển và ngày một trưởng thành. Đảng Bộ liên tục nhiều năm liền được công nhận "Đảng bộ trong sạch vững mạnh". Hiện nay, Đảng bộ Nhà trường có 18 chi bộ với 206 đảng viên trong đó có 01 chi bộ sinh viên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đảng bộ trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và các lĩnh vực công tác khác của Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong trường.

Đảng ủy trường chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội. Đảng uỷ có nhiệm vụ:

-  Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết hoặc chương trình công tác của Đảng bộ trường, Nghị quyết của Đảng bộ Khối CS Bộ GTVT, Thành ủy, Trung ương.

-  Quyết định những chủ trương, biện pháp nhằm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

-  Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác an ninh quốc phòng, công tác quần chúng và thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ của trường.

- Thông qua các báo cáo định kỳ và nội dung công tác của Ban Thường vụ và các Ban của Đảng ủy.

-  Quyết định thành lập hoặc giải thể chi bộ trực thuộc.

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ IX KHÓA 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Xuân Phương Phó Bí thư Đảng ủy

3

Lê Văn Vang

UVBTV,

CNUBKT

4

Phạm Thị Hải Anh

Đảng ủy viên

UVUBKT

5

Vũ Thị Lan Anh

Đảng ủy viên

6

Nguyễn Tiến Đạt

Đảng ủy viên

UVUBKT

7

Nguyễn Tiến Thủy

Đảng ủy viên

8

Nguyễn Anh Tuấn

Đảng ủy viên

9

Nguyễn Minh Tuấn

Đảng ủy viên,

UVUBKT

Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện là tiêu chí hàng đầu mà Đảng bộ đặt ra để phấn đấu.

Trên cơ sở dựa vào 5 yêu cầu nội dung công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng phương châm: “Hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt”, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần là nền tảng, xác định được yêu cầu nhiệm vụ trên, việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì vậy Đảng bộ Trường nhiều năm liền được Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ của toàn thể giảng viên cán bộ công nhân viên nhà trường, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục lãnh đạo Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Quay lại