Trung tâm Vận tải biển và thuyền viên

I. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Vận tải biển và thuyền viên trực thuộc trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM được thành lập theo quyết định số 123/2007/QĐ- ĐHGTVT, ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Vận tải biển và thuyền viên có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Shipping and Seafarer Center (viết tắt: SSC).

Trung tâm vận tải biển và thuyền viên chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng quản lý, khai thác tàu thực tập kết hợp sản xuất và thuyền viên.

Nhiệm vụ:

- Quản lý tàu thực tập kết hợp sản xuất của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện kế hoạch huấn luyện, đào tạo và kinh doanh do Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao;

- Phối hợp với các khoa, phòng ban, trung tâm đưa sinh viên đi thực tập trên tàu do nhà trường quản lý;

- Quan hệ với các đối tác mở rộng và phát triển các hoạt động thực tập kết hợp sản xuất phù hợp với pháp luật theo quyết định hoặc sự phân cấp của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các thủ tục cần thiết trong hoạt động đào tạo, huấn luyện và sản xuất, hợp tác kinh tế;

- Tuyển chọn và phối hợp với cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài để tổ chức bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại thuyền viên theo tiêu chuẩn của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và quy định của Pháp luật;

- Đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước.

III. Liên hệ:

Trung tâm Vận tải biển và thuyền viên:

Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Số 2, đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) - 35127130

Fax: 08-35127129

Email: ssc_saigon@hcm.fpt.vn

Quay lại