Thông báo V/v hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá

(Cập nhật ngày:06/10/2016)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 965/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá

____________

Kính gửi:     -  Lãnh đạo các đơn vị trong trường;

       - Cán bộ công nhân viên và giảng viên trường;

       - Học viên sau đại học và sinh viên trường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về Quy định và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đã hoàn thành công tác tự đánh giá và công bố rộng rãi, công khai Báo cáo Tự đánh giá nhằm chuẩn bị cho việc kiểm định chất lượng nhà trường, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn đánh giá: Từ năm 2010 đến năm 2015.

2. Thời gian tiến hành tự đánh giá:  Từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2015.

3. Việc tự đánh giá đã được thực hiện theo đúng quy trình và báo cáo tự đánh giá được viết theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá:

- Số tiêu chí đạt yêu cầu: 60/61 (chiếm tỉ lệ 98.36% trong tổng số tiêu chí)

- Số tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 1/61 (tiêu chí 9.7)

- Số điểm thẩm định Báo cáo tự đánh giá: 3,8/5 (Mức B).

5. Dự kiến thời gian đánh giá ngoài: đợt 1 ngày 26,27/10/2016 và đợt 2 từ ngày 8 - 12/11/2016.

6. Tổ chức kiểm định chất lượng: TT Kiểm định chất lượng, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng nhà trường thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên, cùng toàn thể học viên sau đại học, sinh viên trường được biết (tải file báo cáo tự đánh giá tại đây).

 Trân trọng.      

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VT, KT&KĐCL

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa